26.5.19

Bài viết ngẫu nhiên có hình ảnh cho blogspot

Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Tiện ích bài viết ngẫu nhiên này mình tham khảo từ blog DTE tại đây và muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì ngoài cái của bác Duy Phạm ra thì em thấy cái này tải cũng nhanh còn lại chậm như rùa
  Bạn thêm 1 widget HTML/Javascript và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi lưu lại:
  <div id='randompost'>Đang tải</div>
  <script>
  // Feed configuration
  var homePage = 'https://www.huydc.net/',
    maxResults = 5,
    summaryLength = 170,
    noImageUrl = 'data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC',
    containerId = 'randompost';
  
  function getRandomInt(e,t){return Math.floor(Math.random()*(t-e+1))+e}function shuffleArray(e){var t,a,r=e.length;if(0===r)return!1;for(;--r;)t=Math.floor(Math.random()*(r+1)),a=e[r],e[r]=e[t],e[t]=a;return e}function createRandomPostsStartIndex(e){var t=getRandomInt(1,e.feed.openSearch$totalResults.$t-maxResults);window.console&&window.console.log&&console.log("Get the post feed start from "+t+" until "+(t+maxResults)),document.write('<script src="'+homePage+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+t+"&max-results="+maxResults+'&callback=randomPosts"><\/script>')}function randomPosts(e){for(var t,a,r,n=document.getElementById(containerId),s=shuffleArray(e.feed.entry),l="<ul>",o=0,i=s.length;o<i;o++){a="summary"in s[o]?s[o].summary.$t.replace(/<br *\/?>|[\s]+/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,summaryLength)+"&hellip;":"",r="media$thumbnail"in s[o]?s[o].media$thumbnail.url.replace(/\/s\d+(\-c)?\//,"/s72-c/"):noImageUrl;for(var m=0,c=s[o].link.length;m<c;m++)if("alternate"==s[o].link[m].rel){t=s[o].link[m].href;break}l+="<li>",l+='<a href="'+t+'"><img src="'+r+'" alt="" width="38" height="38"></a>',l+='<h4><a href="'+t+'">'+s[o].title.$t+"</a></h4>",l+="<span>"+a+"</span>",l+='<span class="clear"></span></li>'}n.innerHTML=l+"</ul>"}document.write('<script src="'+homePage+'/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=0&callback=createRandomPostsStartIndex"><\/script>');
  </script>
  <style>
  #randompost ul li{border-bottom: 1px solid #dddfe2;padding: 5px 10px;}
  #randompost img{float: left;margin: 0 10px 15px 0;height: 38px;width: 38px; border-radius:5px;}
  #randompost h4 {margin:0;}
  </style>
  
  Thay những thông số sao cho phù hợp với blog của bạn. Chúc bạn thành công!
  Bạn đang xem bài viết "Bài viết ngẫu nhiên có hình ảnh cho blogspot" tại chuyên mục: Blogspot , Widget
  Xem thêm