Lấy mã màu HEX từ ảnh
Công cụ đơn giản bằng HTML5 giúp lấy mã màu từ hầu hết các định dạng hình ảnh. Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào ......