19.2.20

Hiển thị thời gian tải trang cho blog/website

Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Thêm công cụ hiển thị thoải gian tải trang cho blog/website như demo bên dưới
  Đang tính thời gian tải trang...

  HTML

  Dán đoạn code bên dưới vào nơi muốn hiển thị thời gian tải trang
  <div id="load-time">Đang tính thời gian tải trang...</div>
  

  Script

  <script>
  var showTime = document.getElementById('load-time'),
    startTime = (new Date()).getTime(); // Get the time before `window.onload`
  
  window.onload = function() {
    // Get the current time in `window.onload`
    var endTime = (new Date()).getTime();
    // Now use the `startTime` and `endTime` to calculate the seconds
    // And show the result inside `#load-time`
    showTime.innerHTML = "Thời gian tải trang: " + ((endTime-startTime)/1000) + " giây(s).";
  };
  </script>
  
  Bạn đang xem bài viết "Hiển thị thời gian tải trang cho blog/website" tại chuyên mục: HTML , Javascript , Tools
  Xem thêm