-->
Cắt list danh sách dài với CSS
Lướt Facebook có bạn hỏi đại ý như sau, có 1 list danh sách và chỉ muốn hiển thị 3 hoặc 4 dòng đầu tiên thôi. Và bài viết này mình sẽ hướn......